140317

STATUTENWIJZIGING

 

 

 

Heden, acht september tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Arie Adriaan______
Jan Schot, notaris ter standplaats Tholen:______________________________________________________________

1.       de heer HUBERTUS ADRIANUS MARIA VAN OG, wonende te 3334 VE_____
Zwijndrecht, Vinkplein 37, geboren te Breda op zes januari_______________________________
negentienhonderdzesenveertig, identiteit vastgesteld aan de hand van een paspoort
met het nummer NP66716R9, afgegeven te Zwijndrecht op  vier maart________________
tweeduizend tien, gehuwd;_______________________________________________________________________

2.       de heer CORNELIS HENDRICUS JOHANNES GOUKA, wonende te___________
4385 KX Vlissingen, Josine Reulinglaan 8, geboren te Schiedam op acht april_______
negentienhonderdvijfenveertig, identiteit vastgesteld aan de hand van een____________
identiteitskaart met het nummer IWDDDR992, afgegeven te Vlissingen op drie en_
twintig augustus tweeduizend twaalf, gehuwd;______________________________________________

3.       mevrouw ALEXANDRA JEANNE EMILIENNE JACOBS, wonende te 3078_
Meerbeek (België), Onze Lieve Heerstraat 8, geboren te Leuven op zesentwintig____
september negentienhonderdvierenvijftig, identiteit vastgesteld aan de hand van____
een Belgische identiteitskaart met het nummer 591-5797483-89, afgegeven te_______
Kortenberg (België)op negen mei tweeduizend twaalf, gehuwd,_________________________

ten deze handelende als respectievelijk voorzitter, penningmeester en secretaris van de____
coöperatie: COÖPERATIEVE VERENIGING "IRENEHOEVE" U.A., statutair_____
gevestigd te Stavenisse, feitelijk gevestigd aan de Keetenweg 4 a, 4696 PD Stavenisse,___
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder____________________
dossiernummer: 22016623, (hierna ook te noemen: “de coöperatie”) en handelend als______
voltallig bestuur ter uitvoering van een besluit van de algemene ledenvergadering van_____
de coöperatie de dato acht september tweeduizend dertien en van zeven en twintig april__
tweeduizend veertien.______________________________________________________________________________________

De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat de statuten van de coöperatie__
vereniging voor het eerst zijn vastgesteld bij akte op zes en twintig februari__________________
negentienhonderd zes en zeventig. Voormelde statuten zijn vervolgens nog gewijzigd_____
bij akte van wijziging statuten, verleden op zeventien juli negentienhonderd zes en_________
negentig voor mr Johan Willem Wijsman, notaris te ‘s‑Gravenhage en laatstelijk_____________
gewijzigd op dertien januari tweeduizend, voor mr. Johan Willem Wijsman, notaris te_____
‘s‑Gravenhage._______________________________________________________________________________________________

Voorts verklaarden de comparanten, handelende als gemeld, dat in voormelde algemene_
ledenvergaderingen gehouden op acht september tweeduizend dertien en op zeven en_____
twintig april tweeduizend veertien is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen.__

Van het besluit van de algemene ledenvergadering blijkt uit een uittreksel van de___________
notulen van deze vergadering die aan deze akte zal worden gehecht.___________________________

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarden de comparanten de statuten zodanig te_____
wijzigen dat deze met ingang van heden in zijn geheel luiden als volgt:________________________

Naam, zetel, duur en doel.________________________________________________________________________________

Artikel 1.______________________________________________________________________________________________________

De coöperatie draag de naam: Coöperatieve Vereniging “Irenehoeve” U.A. en is_________
gevestigd te Stavenisse. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.__________________________________

Artikel 2.______________________________________________________________________________________________________

Het doel van de coöperatie is het bevorderen van de stoffelijke en niet stoffelijke__________
belangen van haar leden, door te voorzien in hun behoefte aan recreatieterrein, meer_______
speciaal om daarop caravans te plaatsen en op dat terrein te verblijven.________________________

Zij tracht dit doel te bereiken door het aankopen en ten behoeve van haar leden_____________
exploiteren van het perceel grond, gelegen te Stavenisse, thans kadastraal bekend__________
gemeente Stavenisse, sectie E nummer 657, geheel groot een hectare eenennegentig________
aren en vijftien centiaren; de daarvoor in aanmerking komende gedeelten – hierna aan te__
duiden als “kavels”- aan haar leden individueel ten gebruike af te staan en de gedeelten__
welke ten gemeenschappelijke nutte moeten dienen, overeenkomstig die bestemming______
aan te leggen en te onderhouden. De coöperatie kan haar werkgebied ook tot meer – of___
andere – registergoederen uitstrekken. Hiertoe is echter een besluit van de algemene_______
vergadering vereist. Zij kan ook andere belangen dan die, hiervoor omschreven, van_______
haar leden behartigen, met inachtneming van regelen, te dezer zake bij het reglement te___
stellen._________________________________________________________________________________________________________

Leden, lidmaatschapsrechten en –verplichtingen.____________________________________________________

Artikel 3.______________________________________________________________________________________________________

Leden van de coöperatie zijn:____________________________________________________________________________

a.       de oprichters, casu quo degenen die later in hun lidmaatschapsrechten mochten_____
treden; en______________________________________________________________________________________________

b.       zij die zich overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde als aspirant-lid hebben___________
aangemeld en vervolgens als lid zijn aangenomen.___________________________________________

Artikel 4.______________________________________________________________________________________________________

Elk lidmaatschap geeft recht op het gebruik en genot van een bepaald gedeelte (kavel)____
van het terrein van de coöperatie, tot gebruik en genot van één parkeerplaats op het________
gemeenschappelijk parkeerterrein en tot het medegebruik en –genot van de___________________
gemeenschappelijke paden, terreinen, toiletgebouw en verdere voorzieningen van de ______
coöperatie, alles met inachtneming van de bepalingen welke daaromtrent bij of______________
krachtens de statuten of het reglement zijn of mochten worden gemaakt._____________________

Artikel 5.______________________________________________________________________________________________________

De leden oprichters zijn verplicht in de kas van de coöperatie te storten een zodanig_______
bedrag als overeenkomt met de kostprijs van de hun respectievelijk voor eigen gebruik____
toegewezen kavels plus ieders aandeel in de kostprijs van de gemeenschappelijke___________
voorzieningen. De bedragen worden door de algemene vergadering vastgesteld, en zijn___
aanstonds na de oprichting van de coöperatie opeisbaar, voor zover zij niet reeds eerder___
ten dienste van de voor-financiering ter beschikking mochten zijn gesteld.____________________

De coöperatie is bevoegd betaling dezer gelden in termijnen toe te staan, tegen door_______
haar te bepalen rentevergoeding, en met dien verstande dat zij een aldus verleend uitstel__
van betaling te allen tijde kan intrekken, wanneer de omstandigheden daartoe ______________
aanleiding geven.____________________________________________________________________________________________

Artikel 6.______________________________________________________________________________________________________

Indien en voor zolang er kavels beschiknaar zijn, of komen, welke voor ingebruikgeving__
aan nieuwe leden in aanmerking komen, kan het aantal leden van de coöperatie worden___
uitgebreid.____________________________________________________________________________________________________

Degenen die hiervoor in aanmerking wensen te komen, dienen zich schriftelijk bij het_____
bestuur als aspirant-lid aan te melden. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet________
toelating staat voor het aspirant-lid beroep open op de algemene vergadering. Bij___________
toelating is het aspirant-lid verplicht in de kas van de coöperatie een zodanig bedrag te____
storten als het bestuur van geval tot geval zal bepalen, rekeninghoudend met de kostprijs_
van de van het aspirant-lid toe te wijzen kavel en de kosten van de door de coöperatie____
ten gemene nutte, of voor de betreffende kavel in het bijzonder, getroffen___________________
voorzieningen,  in de ruimste zin des woords. Voor het overige is het bepaalde in artikel__
5 op deze vorenbedoelde storting van overeenkomstige toepassing. De toelating van_______
nieuwe leden geschiedt bij akte, getekend door de voorzitter en de secretaris of bij_________
afwezigheid hun plaatsvervangers en het aspirant-lid waarbij laatstgenoemde zich__________
onderwerpt aan de statuten en het reglement van de coöperatie._________________________________

Artikel 7.______________________________________________________________________________________________________

Elk lid ontvangt een door het bestuur getekend bewijs van lidmaatschap benevens een____
afschrift of gedrukt exemplaar van de statuten en het reglement.________________________________

De leden van de coöperatie worden onder een nummer ingeschreven in een__________________
ledenregister, vermeldende bij ieder nummer het bedrag van het inleggeld, dat door het___
betreffende lid in de kas van de coöperatie gestort is, en een duidelijke omschrijving, of__
kennelijke aanduiding met verwijzing naar een plattegrond waarop de kavels zijn___________
weergegeven, van de kavel welke aan het betreffende lid is toegewezen. Kavels mogen___
worden samengevoegd met dien verstande dat een samenvoeging  van negentig____________
vierkante meter ( 90m²) en éénhonderd vijf en dertig vierkante meter (135m²) is_____________
toegestaan maar twee maal éénhonderd vijf en dertig vierkante meter (135m²) niet is______
toegestaan. Reeds geregistreerde samenvoegingen van meer dan twee kleine kavels zijn___
hiervan uitgezonderd.______________________________________________________________________________________

Samengevoegde kavels moeten geregistreerd worden onder één tenaamstelling. Door de_
samenvoeging heeft men maar recht op één parkeerplaats en één te betalen contributie.____
De toewijziging van de kavels geschiedt door het bestuur en kan later, zonder_______________
toestemming van het betreffende lid, niet meer gewijzigd worden. Ruiling van aldus______
toegewezen kavels tussen de leden onderling is toegestaan, mits de ruiling en toewijzing_
door het bestuur met het maken van een akte en ondertekening daarvan is bekrachtigd.___
Het bestuur draagt dan zorg dat van zodanige ruiling aanstonds in de administratie van___
de coöperatie, speciaal ook in het ledenregister, aantekening wordt gesteld.__________________

Artikel 8.______________________________________________________________________________________________________

De in de artikel 5 en 6 bedoelde, door de leden in de kas van de coöperatie gestorte_______
gelden worden in de boeken van de coöperatie onder het hoofd van rekening________________
“inleggelden” gecrediteerd. Zij zijn niet opeisbaar, voorzover in deze statuten niet__________
anders is bepaald, en geven geen andere rechten dan bij deze statuten te dier zake aan de_
leden zijn toegekend. Deze rechten zijn onlosmakelijk aan het betreffende lidmaatschap__
verbonden en volgen mitsdien bij overdracht (alsook bij de in het laatste lid van het________
vorige artikel bedoelde ruiling) of andere overgang van het lidmaatschap van________________
rechtswege de persoon of personen op wie het lidmaatschap (casu quo bij ruiling van de__
betreffende kavel) overgaat.______________________________________________________________________________

Artikel 9.______________________________________________________________________________________________________

De leden van de coöperatie zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de____________
coöperatie (U.A. uitgesloten aansprakelijkheid)._____________________________________________________

Artikel 10.____________________________________________________________________________________________________

Het lidmaatschap en de daaruit voortvloeiende verplichtingen tegenover de coöperatie is_
(zijn) ondeelbaar. Het lidmaatschap met de daaruit voortvloeiende rechten tegenover de__
coöperatie, is voor vererving en overdracht vatbaar, met inachtneming van de________________
hiernavolgende bepalingen. Indien een lid overlijdt zijn diens erven/rechtverkrijgenden___
verplicht één persoon uit hun midden aan te wijzen die in de rechten van het overleden___
lid treedt, zich schriftelijk aan de statuten en het reglement van de coöperatie________________
onderwerpt en zich tegenover de coöperatie verbindt de verplichtingen daaruit______________
tegenover de coöperatie voortvloeiende, na te komen.______________________________________________

Tot zolang worden de rechten, uit het betreffende lidmaatschap voortvloeiende,____________
opgeschort en blijven de erven/rechtverkrijgenden van het overleden lid voor diens________
verplichtingen aansprakelijk. Het in het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige________
toepassing wanneer meerdere personen tot het lidmaatschap gerechtigd worden,____________
bijvoorbeeld bij ontbinding van een huwelijksgemeenschap. De rechten, voortvloeiende__
uit twee of meer lidmaatschappen, kunnen door overdracht, vererving of anderszins, in___
één persoon verenigd worden, met dien verstande echter dat deze alsdan ter algemene____
vergadering toch slechts één stem kan uitbrengen. Dergelijke gecombineerde________________
lidmaatschappen zijn in afwijking voorzover nodig van het in het eerste lid van dit_________
artikel bepaalde. Vervolgens weer voor gedeeltelijke overdracht (te weten elk_______________
oorspronkelijk lidmaatschap afzonderlijk) vatbaar.__________________________________________________

Verhuur van kavels en/of kampeermiddelen en dergelijke.________________________________________

Artikel 11.____________________________________________________________________________________________________

Verhuur van kavels en/of kampeermiddelen (tijdelijk) in eigendom van de coöperatie is___
onbeperkt toegestaan. De huurprijs wordt, in voorkomend geval jaarlijks in de algemene__
ledenvergadering vastgesteld. Verhuur van zijn kavel en/of kavels door een lid is niet_____
toegestaan. Verhuur van het kampeermiddel is voor maximaal een en twintig (21) dagen__
toegestaan. De te betalen dag vergoeding wordt jaarlijks, in de algemene_____________________
ledenvergadering vastgesteld wat wordt verstaan onder verhuur.________________________________

Verkoop lidmaatschap._____________________________________________________________________________________

Artikel 12.____________________________________________________________________________________________________

Overdracht van het lidmaatschap voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, de______
overdracht geschiedt schriftelijk, hetzij bij notariële of bij een onderhandse akte,____________
volgens daartoe door het bestuur ter beschikking van de leden te stellen model, waarbij___
de verkrijgende partij zich aan de statuten en het reglement der coöperatie onderwerpt____
en de verplichtingen uit het lidmaatschap op zich neemt. De overdracht is eerst van________
kracht vanaf het tijdstip waarop de notariële of onderhandse akte door de voorzitter en___
secretaris of bij afwezigheid hun plaatsvervangers is ondertekend. De juistheid van de____
gegevens in de akten dient te worden aangetoond door een geldig legitimatiebewijs.______

De coöperatie dient een origineel afschrift van de notariële akte door de notaris_____________
toegezonden te krijgen.____________________________________________________________________________________

Het bestuur draagt zorg, dat van de overdracht, en van de in artikel 10 bedoelde___________
mutaties, aanstonds in de administratie, speciaal ook in het ledenregister, aantekening_____
wordt gesteld.________________________________________________________________________________________________

Artikel 13.____________________________________________________________________________________________________

De leden zijn verplicht te zorgen, dat hun adres bij het bestuur van de coöperatie bekend_
is. Een opgegeven adres houdt stand, totdat een wijziging schriftelijk aan het bestuur is___
opgegeven.____________________________________________________________________________________________________

Artikel 14.____________________________________________________________________________________________________

Het lidmaatschap eindigt door opzegging, vermenging of ontzetting, gelijk in de___________
volgende artikelen geregeld.______________________________________________________________________________

Artikel 15.____________________________________________________________________________________________________

Opzegging geschiedt schriftelijk door het lid aan het bestuur. Het bestuur bevestigt de____
ontvangst ter opzegging onverwijld schriftelijk aan het opzeggende lid._______________________

Artikel 16.____________________________________________________________________________________________________

Vermenging vindt plaats wanneer een lid zijn rechten uit het lidmaatschap___________________
voortvloeiende, aan de coöperatie overdraagt, al dan niet tegen vergoeding, of wanneer__
deze rechten aan de coöperatie op enigerlei andere wijze, zoals door erfenis of legaat______
mochten opkomen.__________________________________________________________________________________________

Ontzetting uit het lidmaatschap._________________________________________________________________________

Artikel 17.____________________________________________________________________________________________________

Ontzetting uit het lidmaatschap kan door het bestuur geschieden wegens:____________________

a.       overtreding van de statuten of het reglement door het betreffende lid;_________________

b.       bij niet nakoming door deze van zijn verplichtingen tegenover de vereniging of______
andere wijze van benadeling van de vereniging; en__________________________________________

c.       misbruik van de aan het betreffende lid ten gebruike toegewezen kavel en/of________
ernstige overlast aan de overige leden van de vereniging aangedaan.____________________

Het betrokken lid wordt tevoren door het bestuur gewaarschuwd en in de gelegenheid____
gesteld zijn verplichtingen alsnog na te komen of zijn misdragingen goed te maken.________
Wanneer hij hieraan niet voldoet, of zijn verplichtingen andermaal overtreed, kan het______
bestuur overgaan tot ontzetting van het betrokken lid. De ontzetting worden aan deze bij
aangetekend schrijven gemotiveerd medegedeeld. Tegen de ontzetting staat gedurende___
een maand na de verzending dezer mededeling beroep open op de algemene_________________
vergadering, welke binnen twee maanden daarop beslist. De ontzetting gaat in zodra het_
bestuursbesluit daartoe onaantastbaar is. Tot dat tijdstip kunnen de_____________________________
lidmaatschapsrechten niet worden uitgeoefend.______________________________________________________

Artikel 18.____________________________________________________________________________________________________

Opzegging van het lidmaatschap kan door het bestuur gescheiden krachtens besluit van___
de algemene vergadering, wanneer een lid in staat van faillissement wordt verklaard. Zij__
geschiedt dan schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste een maand___
en tegen het einde van het lopende boekjaar. Mocht het faillissement intussen_______________
opgeheven of geëindigd zijn, dan kan het bestuur op verzoek van het betreffende lid de__
opzegging nog intrekken.__________________________________________________________________________________

Artikel 19.____________________________________________________________________________________________________

Door het eindigen van het lidmaatschap verliest het betrokken lid elke functie welke hij__
in de vereniging bekleedde en kan hij tegenover de vereniging of op de hem toegewezen_
kavel geen aanspraken meer doen gelden, tenzij bij deze statuten anders mocht zijn________
bepaald._______________________________________________________________________________________________________

Artikel 20.____________________________________________________________________________________________________

Wanneer het lidmaatschap is geëindigd door opzegging of ontzetting, kan de algemene___
vergadering besluiten dat aan het betrokken lid zal worden terugbetaald diens inleggeld,_
verminderd met een daaraan evenredig aandeel in eventueel door de vereniging geleden__
verliezen, en onder gelijktijdige verrekening van hetgeen het gewezen lid eventueel nog__
aan de vereniging schuldig is.____________________________________________________________________________

Het gewezen lid is alsdan ook bevoegd, in overleg met het bestuur, van de kavel te________
verwijderen de goederen en/of verbeteringen, welke hij daarop of daaraan heeft____________
aangebracht, voorzover die volgens de mening van het bestuur zonder bezwaar_____________
verwijderd kunnen worden. De algemene vergadering kan echter ook besluiten, dat het___
betreffende lidmaatschap ten behoeve van het gewezen lid zal worden te gelde gemaakt._
Het bestuur doet dan tegen een door het bestuur zo gunstig mogelijk te bedingen___________
tegenprestatie een ander –of nieuw- lid treden in de rechten van het gewezen lid, die in___
dit geval niet bevoegd is de evenbedoelde goederen of verbeteringen te verwijderen. De_
opbrengst wordt echter door het bestuur aan het gewezen lid uitgekeerd, na aftrek van____
de gemaakte kosten en onder verrekening van hetgeen het gewezen lid eventueel nog_____
aan de vereniging verschuldigd is._______________________________________________________________________

Lidmaatschap recht overdracht.__________________________________________________________________________

Artikel 21.____________________________________________________________________________________________________

De rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende, kunnen met toestemming van het__________
bestuur ook tot zekerheid voor schulden aan derden worden overgedragen. Zodanige_____
overdracht geschiedt op de wijze als in artikel 12 bepaald, en geeft de cessionaris met_____
name de bevoegdheid om, bij niet-nakoming door de cedent aan de verplichtingen tot____
zekerheid waarvoor de overdracht heeft plaatsgehad, het betreffende lidmaatschap op te_
zeggen, waarna het bij het laatste lid van artikel 20 bepaalde steeds toepassing zal__________
vinden, met dien verstande, dat de aldaar bedoelde uitkering aan het gewezen lid in dit__
geval zal gescheiden aan de cessionaris.________________________________________________________________

Leden verplichtingen.______________________________________________________________________________________

Artikel 22.____________________________________________________________________________________________________

De leden zijn verplicht de hun toegewezen kavels behoorlijk te onderhouden en zich te___
gedragen naar de voorschriften welke omtrent het gebruik van de kavels –of van de_______
gemeenschappelijke terreingedeelten en verdere voorzieningen van de vereniging bij of___
krachtens het reglement mochten zijn gesteld. Zij zijn voorts aan de vereniging een_________
jaarlijkse contributie verschuldigd, ter bestrijding van de algemene onkosten. Deze_________
contributie wordt door de algemene vergadering van jaar tot jaar vastgesteld en is bij______
vooruitbetaling over elk kalenderjaar (waarmede het boekjaar van de vereniging____________
samenvalt) verschuldigd. De contributie is voor alle leden gelijk, behoudens bepaalde_____
lasten en onkosten. Bij het reglement kunnen hiervoor nadere regelen worden_______________
vastgesteld.___________________________________________________________________________________________________

Bestuur._______________________________________________________________________________________________________

Artikel 23.____________________________________________________________________________________________________

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie personen. Het juiste aantal_______
wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De bestuursfuncties zijn voorzitter,_____
secretaris en penningmeester. Deze bestuursleden (casu quo hun plaatsvervangers)__________
vormen het dagelijkse bestuur. Zij worden in functie gekozen. Het secretaris- en____________
penningmeesterschap is verenigbaar en het derde lid van het dagelijks bestuur fungeert___
dan als zijn plaatsvervanger. Het bestuur wijst uit zijn midden, zo mogelijk uit de___________
overige bestuursleden, een plaatsvervanger aan voor de voorzitter, alsook, voorzover het__
in de vorige zin bepaalde niet heeft plaatsgevonden, voor de secretaris en de_________________
penningmeester._____________________________________________________________________________________________

De bestuursleden kunnen door de algemene vergadering te allen tijde worden geschorst__
en ontslagen. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door______
twee gezamenlijk handelende bestuurders.____________________________________________________________

Artikel 24.____________________________________________________________________________________________________

Jaarlijks, in de eerste of enige algemene vergadering van elk boekjaar, treedt het bestuur__
af en wordt een nieuw bestuur gekozen. Vindt in die vergadering geen verkiezing van____
een nieuw bestuur plaats, dan worden de aftredende bestuursleden geacht weer voor een_
jaar te zijn herkozen. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het__
bestuur blijft echter wettig samengesteld, ook zolang het onvoltallig is.________________________

Artikel 25.____________________________________________________________________________________________________

Onverminderd bijzondere bepalingen daaromtrent elders in deze statuten, behoeft het_____
bestuur de toestemming van de algemene vergadering voor:______________________________________

a.       het aankopen van ander onroerend goed dan het in artikel 2 vermelde;_________________

b.       het vervreemden of bezwaren van aan de coöperatie toebehorend onroerend goed;_

en_______________________________________________________________________________________________________________

in het algemeen alle handelingen waarbij het geldelijk belang der coöperatie een bedrag___
of waarde van vijfduizend euro( € 5.000,00)) te boven gaat, tenzij de rechtshandeling als_
de post op de begroting staat en de algemene vergadering deze begroting heeft_____________
goedgekeurd._________________________________________________________________________________________________

Controlecommissie._________________________________________________________________________________________

Artikel 26.____________________________________________________________________________________________________

Jaarlijks in de eerste algemene vergadering van elk boekjaar, treed de__________________________
controlecommissie af en wordt een controlecommissie gekozen. Vindt in die_________________
vergadering geen verkiezing van de controlecommissie plaats, dan worden de_______________
aftredende commissieleden geacht voor een jaar te zijn herkozen. De commissie van_______
controle bestaat uit vijf leden, en is belast met de controle op de zakelijke en financiële___
gestes van het bestuur. Als tijdens de controle er onduidelijkheden zijn, worden deze_____
eerst met de penningmeester c.q. bestuur besproken. Zijn de antwoorden niet________________
bevredigend worden deze punten, door de commissie tijdens haar jaarlijks verslag op de__
Algemene Ledenvergadering aan de leden voorgelegd. Deze punten worden tijdens de___
vergadering behandeld zodat de leden kunnen besluiten of zii wel of geen décharge_______
verlenen aan het bestuur  c.q. penningmeester. Deze commissie brengt jaarlijks aan de_____
algemene vergadering verslag uit omtrent haar bevindingen en adviseert haar omtrent_____
goedkeuring en het verlenen van décharge aan het bestuur voor het beheer in het___________
afgelopen jaar. Als door omstandigheden niet alle controlecommissieleden aanwezig______
kunnen zijn ,moet de controle door minimaal drie leden worden uitgevoerd._________________

Algemene vergadering.____________________________________________________________________________________

Artikel 27.____________________________________________________________________________________________________

Algemene vergaderingen van de leden worden gehouden te Stavenisse en door het________
bestuur bijeengeroepen zo vaak het bestuur dit wenselijk acht of ten minste een/vijfde_____
deel van het aantal leden zulks (onder opgave van de te behandelen onderwerpen)_________
schriftelijk aan het bestuur verzoekt. Indien het bestuur aan zodanig verzoek niet binnen__
veertien dagen gevolg geeft, danwel de vergadering niet binnen vier weken na indiening_
van het verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen van de_
vergadering overgaan. Verzoekers zijn niet verantwoordelijk voor de te maken onkosten__
tenzij de algemene vergadering van de leden anders beslist. Alle leden hebben toegang___
tot de vergadering en hebben daar stemrecht, voorzover hun lidmaatschaprechten niet_____
ingevolge deze statuten opgeschort zin, en ieder lid heeft recht op één stem. Ieder lid_____
kan zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Per lid________
kunnen maximaal twee schriftelijke volmachten worden ingebracht. De echtgenote (of____
echtgenoot) van een lid kan echter door de voorzitter ook als mondeling gevolmachtigde_
van dat lid ter vergadering worden toegelaten. Over personen wordt schriftelijk____________
gestemd, over zaken mondeling, een en ander tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit_
de vergadering anders bepaalt. Het houden van schriftelijke algemene_________________________
ledenvergaderingen is niet toegestaan._________________________________________________________________

Artikel 28.____________________________________________________________________________________________________

De algemene vergadering wordt twee maal per jaar gehouden. Er wordt vergadert op de_
derde zondag van April (indien het de derde zondag Pasen is dan wordt het de vierde____
zondag van april), en er wordt vergadert de eerste zondag van september. In de_____________
algemene vergadering van april worden de jaarstukken behandeld en vastgesteld.__________
Goedkeuring der jaarstukken strekt het bestuur tot décharge van zijn beheer gedurende___
het tijdvak waarover de stukken lopen. Tijdens de vergadering wordt bekeken of er een__
tweede vergadering noodzakelijk is.____________________________________________________________________

Artikel 29.____________________________________________________________________________________________________

Tenzij de vergadering anders bepaalt, worden de vergaderingen gepresideerd door de_____
voorzitter van________________________________________________________________________________________________

 het bestuur en verzorgt de secretaris de notulen. Deze worden door de voorzitter en______
secretaris der vergadering vastgesteld en getekend._________________________________________________

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden schriftelijk op een termijn_______
van ten minste tien dagen. De agenda wordt in de oproep vermeld. Leden die_______________
onderwerpen voor de agenda hebben dienen deze schriftelijk, 4 weken voor de_____________
ledenvergadering aan de voorzitter en/of de secretaris ter beschikking te stellen.____________

Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin__
ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd_
is (ofwel ten minste een/derde gedeelte daarvan) mits het voltallige bestuur aanwezig is___
of ten hoogste één bestuurslid afwezig is. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan_______
wordt binnen een maand, doch niet eerder dan twee weken na de vorenbedoelde___________
vergadering een nieuwe vergadering belegd, welke kan beslissen, ongeacht het aantal_____
aanwezigen, over alle onderwerpen welke ter vorige vergadering aan de orde waren_______
geweest. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig____________
uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Blanco en ongeldige____________
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over voorstellen welke niet op de_________
agenda voorkomen, noch met daarop voorkomende onderwerpen verband houden, kan___
geen geldige beslissing worden genomen, tenzij het betreft een motie, of de benoeming,__
schorsing of ontslag van bestuursleden.________________________________________________________________

Wanneer de stemmen staken wordt ter zelfde vergadering herstemd. Wanneer de__________
stemmen andermaal staken over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen;________
wanneer de stemmen andermaal staken bij verkiezing van personen, beslist het lot._________

Reglement.____________________________________________________________________________________________________

Artikel 30.____________________________________________________________________________________________________

De algemene vergadering is bevoegd alle leden bindend reglement vast te stellen, en dit__
te wijzigen, ter regeling van al hetgeen nadere regeling behoeft. Voor de vaststelling en___
eventuele wijziging van het reglement is vereist een meerderheid van ten minste____________
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.________________________________________________________

Statutenwijziging en ontbinding_________________________________________________________________________

Artikel 31.____________________________________________________________________________________________________

De algemene vergadering kan tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging___
besluiten met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte______
stemmen. Door een statutenwijziging kan aan het bepaalde in de eerste zin van het_________
vierde lid van artikel 7 deszelfs strekking niet worden ontnomen, tenzij die__________________
statutenwijziging is aangenomen met algemene stemmen, in een vergadering waarin alle__
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De toepasselijkheid van een__
statutenwijziging kan door opzegging van het lidmaatschap worden ontgaan, mits die_____
opzegging door het lid geschiedt binnen een maand na publicatie van de______________________
statutenwijziging in de Nederlandse Staatscourant. Ingeval van ontbinding geschiedt de_
liquidatie door het bestuur tenzij de wet of de algemene vergadering bij haar besluit tot___
ontbinding anders bepaalt. Een eventueel liquidatiesaldo wordt aan de leden uitgekeerd__
in verhouding tot hun inleggelden.______________________________________________________________________

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken__
comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en_________
daartoe bestemde documenten vastgesteld.___________________________________________________________

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Tholen op de datum, in het hoofd van_____
deze akte vermeld.__________________________________________________________________________________________

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en een daarop______
gegeven toelichting, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te_____
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen._____________

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en_____
mij, notaris, ondertekend._________________________________________________________________________________