Inhoud:nieuw

 

Algemeen.

Art. 1

Openingstijden.

Art. 2

Kavel.

Art. 3 t/m 5

Storingen en parkeerplaats.

Art. 6 en 7

Het kampeermiddel.

Art. 8

Vaste gasten (leden) en overnachters en verblijf.

Art. 9 en 15

Toezicht minderjarige.

Art. 10

Verhuur.

Art. 11

Aansprakelijkheid.

Art. 12 t/m 15

Diversen.

Art. 16

Brandpreventie.

Art. 17

Scheiden van afval.

Art. 18

Grasmaaien en timmeren e.d.

Art. 19

Sancties.

Art. 20

Slotbepaling.

Art. 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COÖPERATIEVE VERENIGING IRENEHOEVE U.A.

GEVESTIGD TE STAVENISSE

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT,

vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van   8 september 2013.

Voorgaande (huishoudelijke) reglementen zijn hierbij vervallen en niet meer van kracht.

 

ALGEMEEN

Artikel 1

Om een goede en redelijke gang van zaken op het kampeerterrein te verzekeren is het, door het grote aantal personen, noodzakelijk dat er vaste regels bestaan. Het is geenszins de bedoeling door deze regelgeving U in Uw persoonlijke vrijheid te belemmeren.

Mocht dit door enkele van U toch als zodanig worden gevoeld vragen wij U in het belang van allen, begrip voor eventueel met dit huishoudelijk reglement opgelegde beperkingen. Overleg over bepaalde bijzondere zaken is met het bestuur altijd mogelijk.

 

OPENINGSTIJDEN

Artikel 2

Overnachting en afsluiting voorzieningen:

1.Het kampeerterrein is geopend van 1 januari t/m 31 december.

2.   Bij (langdurige) afwezigheid wordt U, om

  veiligheidsredenen, verzocht om het elektra af te

  sluiten door de in Uw caravan aanwezige hoofdschakelaar uit te zetten.

3.Bij vorst gevaar wordt het water afgesloten. 

 

Artikel 3

Caravan, schuur, opslagkist, bouwsels en kavel:

1.  Op(samengevoegde) kavels van het kampeerterrein, waar U recht op hebt, mag U niet meer dan één sta- c.q. toercaravan en één schuur plaatsen.

2.  Schuurtjes mogen een grootte hebben van max 12m² – hoogte 2,60m.

3.  Voordat U de schuur gaat plaatsen dient U, het model en de grootte bij het bestuur schriftelijk mede te delen zodat zij de grootte te kunnen controleren.

4.  Als U Uw kavel aan de coöperatie verkoopt, bent U verplicht de caravan en alle bouwsels van Uw kavel te verwijderen en het kavel geëgaliseerd en ingezaaid op te leveren.

5.  In het, bij U in gebruik zijnde, kavel mag U niet graven en ook geen palen slaan zonder overleg met het bestuur, dit in verband met eventueel in het kavel liggende kabels en leidingen van elektra en water.

6. Tevens mag worden geplaatst een open- of dichte

   opstap voor de caravan deur.

   De grootte van de dichte opstap bedraagt maximaal

   1,00 meter uit de caravan en een maximale lengte

   van 2,50 meter.

7. Voor het maken van kleine bouwsels, zijnde geen

   gebouw, dient U vooraf schriftelijk toestemming

   aan het bestuur te vragen, zodat zij het bouwsel

   kunnen (laten) toetsen aan de bouwvoorschriften

   van de Gemeente Tholen.

8. Als U Uw kavel aan de coöperatie verkoopt, bent

   U verplicht de caravan en alle bouwsels van Uw

   kavel te verwijderen en het kavel geëgaliseerd

   en ingezaaid op te leveren.

9. In het, bij U in gebruik zijnde, kavel mag U

   niet graven en ook geen palen slaan zonder

overleg met het bestuur, dit in verband met

eventueel in het kavel liggende kabels en

leidingen van elektra en water.

 

Artikel 4

De caravan of enig ander bouwsel dient tenminste 75 centimeter, gemeten vanaf het hart van de beplanting, zowel in de lengte als in de breedte, van de windhagen of de ringbeplanting af te blijven en mag de grenzen van het kavel niet overschrijden.

Tevens moet een caravan, die niet brandwerend is,

3 meter uit de caravan van zijn buren staan. Als dit niet haalbaar is met een afstand van 75 cm uit de hagen moet de afstand vergroot worden.

 

Artikel 5  

1. Afrasteringen, langs het pad, mogen bestaan

   Uit beplanting dan wel een open hekwerk.

   Deze afrasteringen zijn op eigen risico

   geplaatst en kunnen, indien zij de aan- of

   afvoer van een caravan zouden verhinderen,

   zonder enig recht op schadevergoeding, in

   opdracht van het bestuur worden verwijderd.

   De beplanting mag niet hoger zijn dan één meter

   tachtig (1,80m). Uitgezonderd een ingangsboog.

   Het hekwerk mag niet hoger zijn dan één meter.

   ( 1,00 m) Uitgezonderd een ingangsboog.

   2. De achter haag , tussen 2 leden , moet één meter

      tachtig ( 1,80 m) zijn. De tussen hagen, links

      en/of rechts van uw buurman, mag niet hoger zijn

      dan één meter tachtig ( 1,80 m)en niet lager dan

      één meter vijftig (1,50 m) . Dit altijd in

      overleg met uw buurman.

   3. De hoogte van de tussen hagen moet in overleg

      met elkaar worden vastgesteld. De hoogte van de

      haag wordt bepaald door het Lid, die de hoogste

      haag wenst. (Niet hoger of lager als bepaald

      onder art 5 punt 2.)

   4. De hoogte van de zij hagen aan het hoofdpad van

      de kavels 8, 17, 26, 36, 57, 65, 74 en 79 moet

      één meter tachtig ( 1,80 m)zijn. en aan beide

      zijden onderhouden worden. Vrij staande bomen op
 het kavel mogen niet hoger zijn dan de caravan of
 max 3 meter.

   5. Als U materialen onder Uw caravan opbergt, mogen

      deze niet vanaf de wegen of paden zichtbaar

      zijn. U dient Uw caravan aan de onderzijde

      netjes dicht te maken.

   6. TV antennes mogen niet verder dan 100 centimeter

      boven onbewoonde kampeermiddelen uitsteken.

   7. Als U een haag wilt vervangen dient U vooraf

      toestemming te vragen aan het bestuur. Het

      bestuur zorgt er voor dat de oude grens

      gemarkeerd wordt om onenigheid te voorkomen

   8. Het kavel, de caravan , de schuur, de windhagen,

     eventuele ringbeplanting en afrasteringen moeten

     door U steeds in goede staat van onderhoud

     worden gehouden.

 

Artikel 6

Van de aanwezige sanitaire of andere voorzieningen dient een passend gebruik te worden gemaakt.

Storingen van aanwezige apparatuur c.q. leidingen e.d. moeten terstond aan het bestuur gemeld worden.

Van de elektriciteitsvoorziening moet men afblijven.

 

Artikel 7

1.Elk lid c.q. huurder mag zijn auto, eventuele

  boot en/of aanhanger slechts parkeren op de hem,

  schriftelijk, toegewezen parkeerplaats.

  U moet er voor zorgen dat alle wegen en paden toegankelijk blijven voor de hulpdiensten.

2.Van andere plaatsen op het parkeerterrein mag

  niet zonder toestemming van het bestuur gebruik

  worden gemaakt.

3.Bezoekers mogen in geen geval met hun auto's

  of andere voertuigen op het terrein komen tenzij

  het hulpbehoevenden betreft.

4.Leden hebben niet het recht om hun parkeerplaats

  aan andere leden c.q. bezoekers beschikbaar te

  stellen. Indien er nog C parkeerplaatsen

  beschikbaar zijn kan een bezoeker een plaats

  huren.

 

Artikel 8

Voorschriften waaraan de kampeermiddelen moeten voldoen:

1.Toer- en stacaravans worden toegestaan zoals

  Deze in de handel verkrijgbaar zijn, of bij

  Zelfbouw dient het ontwerp en de toe te passen

  Materialen goed gekeurd te worden door het

  bestuur. De maximale hoogte van de caravan mag

  niet meer bedragen dan 3.95 meter af het

  maaiveld.

2.L-vormige caravans mogen niet worden geplaatst.    

  Caravans breder dan 4.00 meter mogen alleen

  geplaatst worden met toestemming van het bestuur.

3.Aan het verkeer onttrokken voertuigen zoals

  autobussen, trams,directie wagens e.d. zijn

  niet toegestaan.

4.De afmetingen van de kampeermiddelen mogen

  Onder geen enkel beding art. 4 (vier) in het

  Gedrang brengen.

5.Kampeermiddelen, schuur of opslagkist en opstap

  moeten steeds in goede staat van onderhoud

  worden gehouden.

 

 

Artikel 9

Vaste gasten,/ overnachters :

 

Wij kennen:

 

1.Vaste gasten:

  Hiertoe worden gerekend, de leden en de permanente huurders van de coöperatieve vereniging "Irenehoeve" met hun respectievelijke echtgene(o)t(e) of vaste partner, die ingeschreven is op de

  inlichtingenkaart en hun niet gehuwde inwonende kinderen of pleegkinderen.

 

 

  Het inwonend zijn van pleegkinderen moet worden aangetoond met een uittreksel van het bevolkingsregister.

2.Overnachters: Hiertoe worden gerekend ieder die geen lid is en op het kavel van een vast lid overnacht.

Als het lid c.q. een thuis wonend gezinslid aanwezig is, zijn de overnachtingen gratis.

Als het lid reeds één huisdier heeft, mogen de overnachters geen huisdier meebrengen.

Van wegen de Politieverordening moet elke overnachter zich bij aankomst laten registreren.

  NIET ACHTER AF)Zodat men ingeschreven kan worden

  in het nachtregister .Dit moet gebeuren met

  daarvoor bestemd formulier.

  Formulier verkrijgbaar bij het bestuur.

Het formulier moet OP DE DAG VAN AANKOMST
in de brievenbus van ons kantoor gedeponeerd  worden.

 

Artikel 10

Toezicht op minderjarigen:

Personen beneden de zestien (16) jaar mogen niet zonder toezicht van een volwassene in een kampeermiddel verblijven en overnachten.

 

Artikel 11

Nadere bepalingen verhuur en de te betalen prijzen:

Het verblijf van niet leden in een kampeermiddel

wordt ongeacht de inkomsten voor het lid aangemerkt als zijnde verhuur.

Uitgezonderd:

Kinderen(+partner met hun inwonende kinderen).

Ouders en schoonouders.

Broers, zusters, schoonbroers  en schoonzusters

(+partner) met hun inwonende kinderen. Het lid is

verantwoordelijk voor afdracht van de te betalen

gelden, zoals opgenomen onder prijzen "caravan

verhuur" welke jaarlijks in de ledenvergadering

worden vastgesteld.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 12

Wie is aansprakelijk voor wat:

1.Iedere kampeerder is aansprakelijk voor door hem

  of door zijn gezin aan zichzelf of aan derden    

  toegebrachte schade. De coöperatieve vereniging

  kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

  Evenmin voor diefstal, vermissing, schade door

  brand of schade door gesprongen waterleidingen

  of schade ontstaan op de parking c.q. boten-

  plaatsen enz..

2.Geadviseerd wordt een verzekering WA-gezin af te

  sluiten. De coöperatieve vereniging is op geen

  enkele manier aansprakelijk voor de schade aan

  privé goederen die opgeslagen worden in het    

  ontspanningslokaal c.q. werkhuis.    

3.De coöperatieve vereniging is niet

  Aansprakelijk voor materiële en/of

  lichamelijke schade ontstaan door het gebruik

  van door de coöperatie verstrekt materieel.

  Indien, door ondeskundig gebruik, naar oordeel

  van het bestuur, schade ontstaat worden de

  reparatiekosten in rekening gebracht bij

  diegene aan wie het materieel was verstrekt.

  Na gebruik van het geleende materiaal dient

  dit onmiddellijk terug gebracht te worden

  zodat anderen er ook gebruik kunnen van maken,

  o.a. kruiwagens

 

SPEELTUIN

Artikel 13

U dient er zorg voor te dragen dat Uw kinderen de speeltuin niet gebruiken tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Kleine kinderen niet zonder toezicht in de speeltuin te laten spelen.

Het gebruik van de speeltuin is voor eigen risico.

Voor eventuele andere accommodaties zal het bestuur passende maatregelen voorzien.

 

SPELEN COMMISSIE

Artikel 14

In overleg met het bestuur kunnen de vaste gasten uit hun midden een zogenaamde spelen commissie kiezen voor de organisatie van kinderspelen, wedstrijden en andere activiteiten.

Aan deze spelen, wedstrijden enz. kan worden deelgenomen door de in artikel 10 genoemde personen.    

 

VERBLIJF

Artikel 15

Vanzelfsprekend eisen wij van onze gasten dat zij:

Stilte betrachten tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Op- en afrijden is dan verboden, uitgezonderd vanaf de parkeerplaats.

Radio's, bandrecorders of andere muziekinstrumenten gebruiken zonder hinder voor de buren.

Hun honden aan de lijn houden en hun behoefte buiten de camping laten doen. Voor honden en katten is een inentingsbewijs verplicht.

Per LID mag een (1) hond of kat aanwezig zijn. Heeft het lid al een hond of kat dan mag de overnachter geen hond of kat meebrengen.

Katten moeten op eigen terrein blijven.

Huisdieren kunnen terstond van de camping worden verwijderd als zij overlast bezorgen aan mede kampeerders.

Bezoekers mogen maar één huisdier meebrengen.

Kinderen jonger dan 6 jaar niet alleen naar het toilet of douche laten gaan.

Toezien dat door leden van het gezin of bezoekers geen vernielingen op welke wijze dan ook, worden aangebracht aan terrein, gebouwen, waterleiding, beplanting enz..

Toegebrachte schade zal door het bestuur worden verhaald op diegene die hiervoor aansprakelijk is.

 

DIVERSEN

Artikel 16

Voetballen, elektra/water, bromfietsen, vuurwapens, gasflessen en olie opslag en wat te doen bij brand:

1.Op het afgesloten terrein, mag niet worden

  gevoetbald. Er mag worden gevoetbald op het

  daarvoor aangewezen veldje.

2.Het aansluiten en regelen van elektra, water en

  riolering dient in overleg met het bestuur te ge-

  beuren. Om aansluiting op het elektra net te

  verkrijgen, dient Uw installatie te voldoen aan  

  de voorschriften van de Delta Nutsbedrijven.  

  Het Lid is verantwoordelijk voor de elektra-,gas- en water installatie in zijn caravan en schuur en op zijn kavel.

3.Het is VERBODEN uw caravan ELEKTRISCH te VERWARMEN. Bij knoeierijen met elektra zal men  

  worden afgesloten.

4.De maximale rijsnelheid op het parkeerterrein is  

  5 KM per uur.

5.Bestuurders van brom- en snorfietsen dienen, het  

  terrein met afgezette motor en op- en af te gaan.

6.Kinderen mogen niet spelen (fietsen, skelteren en  

  skeeleren enz.) op de parking.

7.Bij de wet verboden wapens zijn op de camping  

  niet toegestaan.

8.Er mag alleen met butaan- of propaangas verwarmd c.q. gekookt worden. Er mogen max. 2 gasflessen van 45 liter bij de caravan staan.(leeg of vol)

9.Gasflessen mogen niet gevuld worden met LPG.

10.Voor olieverwarming mag er maximaal 200 liter

  olie worden opgeslagen.

  Het olievat moet geplaatst worden in een opvangbak ter voorkoming van bodemverontreiniging.

11.Er mag met geen kolenkachel of allesbrander verwarmd worden

12.Wij adviseren U om in uw caravan op een adequate plaats een brandmelder te instaleren.

13. Bij brand: waarschuw uw medebewoners en buren.

 

 

Kleine brandjes

Blus kleine brandjes met de brandblusser.

 

Grote brand

Belt in eerste instantie onmiddellijk de brandweer, alarmnummer 112

(ook eventueel voor politie en/of ambulance) en onderneemt het volgende in afwachting van hun komst Start zelf met blussen .

Doof de vlammen op een persoon nooit met een nylon jas, deken of iets dergelijks, maar met water of een deken, jas, gordijn (liefst van wol)

Brandwonden moeten zo snel mogelijk worden gekoeld met water.

Plaats blusmiddelen zie achterzijde reglement.

 

Artikel 17

Het hebben van open vuren, het verbranden van hout, vuil of andere voorwerpen of materialen e.d., is ten strengste verboden.

Van deze bepaling is uitgezonderd het gebruik van barbecue, mits de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen, de weersomstandigheden zulks toelaten en er geen gevaar te duchten is.

Bij het barbecuen dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan :

1.er moet voortdurend toezicht zijn van een

  meerderjarig persoon.

2.de barbecue moet op een open plaats staan die    

  minsten 2 meter rondom vrij is van opstallen,    

  bomen en struiken. Uit gezonder een van beton gemaakte barbecue die aan de zij- en achterwand dicht is. Deze moet minimaal 75 cm uit de beplanting staan.

3.een barbecue dient zodanig opgesteld of

  uitgevoerd dat deze niet eenvoudig kan omvallen

  of kan worden omgestoten.

4.vast brandstof (niet anders zijnde dan briketten     of   houtskool) in een barbecue mag alléén

ontstoken worden met aanmaakblokjes, aanmaakvloeistof en/of   aanmaak gel.

5.de barbecue mag niet worden verlaten alvorens

  het vuur gedoofd is.

6.in de directe nabijheid van de barbecue moet een    

  blusmiddel in de hoedanigheid van (een) emmer(s)    

  water of zand (minimaal 10 liter) voor    

  onmiddellijk gebruik gereed te staan.

 

SCHEIDEN VAN AFVAL

Artikel 18

Huishoudelijk afval, Grof Huisvuil, Chemisch afval, Sancties:

 

1.Huishoudelijk en tuin afval:

Het is alleen toegestaan huishoudelijk afval van de camping (niet van thuis) in gesloten zakken in de desbetreffende containers te storten.

Gooi tuinafval in de groenzone. Gras links overige tuinafval rechts in het midden. Maak takken zo klein mogelijk. 

2.Grof huisvuil.

Maak het grof huisvuil zo klein mogelijk gooit het  niet in de container maar stapel het zodat er geen loze ruimtes ontstaat .

Oude tuin meubelen klein maken.

Dozen klein maken!

3.Gooi al het ijzer in de ijzerbak als deze vol is

  wordt deze geleegd.

4.Koelkasten en elektrische apparaten mogen bij de

  ijzer bak geplaatst worden. en elektrische

  apparaten bij de ijzer bak plaatsen.

 

 

ALS WE ONS ALLEMAAL HIERAAN HOUDEN KUNNEN ALLE LEDEN HUN VUIL KWIJT.

 

5.Klein chemisch afval. Klein chemisch afval dient

  mee naar huis te worden genomen. Het is niet

  toegestaan om klein chemisch afval gemengd met

  huishoudelijk afval en/ of tuinafval e.d. te

  storten in de  vuilcontainers.

6.Sancties bij niet voldoen scheiding afval.    

  Indien bij controle door het bevoegd gezag (b.v.

  milieu-inspecteurs van de gemeente en/of    

  ministerie) blijkt dat niet is voldaan aan de    

  scheiding van afval worden de ontstane kosten    

  (boetes e.d.) zo mogelijk verhaald op het lid die     

  zich niet aan de regels van klein chemisch afval                        

  heeft gehouden.

              

GRASMAAIEN\TIMMEREN E.D.

Artikel 19

Grasmaaien met motormaaiers, elektrische maaiers, timmeren e.d. zijn vanwege het hinderlijk lawaai verboden na 20.00 uur en voor 08.00 uur.

 

SANCTIES

Artikel 20

Bij in gebreken blijven tegen de statuten of het huishoudelijk reglement zal het bestuur passende maatregelen nemen. In zware gevallen zal de controle commissie ingeschakeld worden voor advies en zo nodig de algemene ledenvergadering.

 

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 21

Waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur.

 

De voorzitter             De secretaris   

H.A.M. van Og            S. Denie